-
,
9.12.2019. 15.12.2019.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 1691/2019, I ...,
...,
...
:
.
12.11.2019.
...
...
...
12.12.2019.
28.11.2019.
2 No 1590/2019, XI ... :
.
15.11.2019.
...
18.11.2019.
3.12.2019.
3 No 2460/2019, II ... :
.
27.11.2019.
...
27.11.2019.
4 No 1850/2019, XVI ...,
...
...,
...
:
.
6.12.2019.
5 No 3097/2019, XVI   ...,
...
:
.
6.12.2019.
6 No 961/2019, XI ... :
.
9.12.2019.
7 No 1169/2019, VIII ... :
.
9.12.2019.
8 No 1860/2019, X ... ...,
...
:
.
9.12.2019.
9 No 2030/2019, IV ... :
.
9.12.2019.
10 No 2319/2019, VII ; - :
.
9.12.2019.
9.12.2019.
11 No 2627/2019, VII ... :
.
9.12.2019.
9.12.2019.
12 No 3108/2019, VII ... ... :
.
9.12.2019.
9.12.2019.
13 No 3135/2019, X ; , , . . ... ,
:
.
9.12.2019.
9.12.2019.
14 No 3166/2019, IX - , ... ... :
.
9.12.2019.
15 No 1100/2019, I ... :
.
9.12.2019.
16 No 1527/2019, VIII - :
.
9.12.2019.
17 No 1616/2019, VIII ... :
.
9.12.2019.
18 No 2109/2019, II ... :
.
9.12.2019.
19 No 2119/2019, II ... :
.
9.12.2019.
20 No 2227/2019, XV 1 :
.
9.12.2019.
21 No 902/2019, IX ... :
.
10.12.2019.
22 No 1891/2019, VII ... :
.
10.12.2019.
23 No 2131/2019, X ... ... :
.
10.12.2019.
. 2131/2019 ., ... ********** *** ... ********** *** . 49, . 1 . . , .
24 No 3406/2019, VIII - ...,
...
  :
.
10.12.2019.
10.12.2019.
25 No 1227/2019, I ... :
.
10.12.2019.
26 No 1656/2019, II :
.
10.12.2019.
27 No 1846/2019, VIII ... :
.
10.12.2019.
28 No 2038/2019, VIII ... :
.
10.12.2019.
29 No 2084/2019, I :
.
10.12.2019.
30 No 2228/2019, XIV 1 :
.
10.12.2019.
31 No 2234/2019, XV 1 :
.
10.12.2019.
32 No 2543/2019, XV ... :
.
10.12.2019.
...
10.12.2019.
33 No 2569/2019, I :
.
10.12.2019.
10.12.2019.
34 No 2946/2018, IV ... ... :
.
11.12.2019.
.
11.12.2019.
35 No 672/2019, X ... :
.
11.12.2019.
36 No 1164/2019, IX ...,
...
:
.
11.12.2019.
37 No 1866/2019, XIII ... ... :
.
11.12.2019.
11.12.2019.
38 No 3223/2019, XIII - ...,
...
  :
.
11.12.2019.
11.12.2019.
39 No 3358/2019, XIII - ...,
...
  :
.
11.12.2019.
11.12.2019.
40 No 3359/2019, XIII ; , , . . ... :
.
11.12.2019.
41 No 3564/2019, XI ... ... :
.
11.12.2019.
.
42 No 2327/2019, XI .78 ... :
.
11.12.2019.
...
12.12.2019.
43 No 2364/2019, XV ... :
.
11.12.2019.
44 No 2455/2019, XVII ... :
.
11.12.2019.
45 No 2560/2019, XVII ... :
.
11.12.2019.
...
11.12.2019.
46 No 2565/2019, XI .308 .2 .308 .3 ... :
.
11.12.2019.
...
11.12.2019.
47 No 2599/2019, XI ... :
.
11.12.2019.
11.12.2019.
48 No 731/2019, VIII ... :
.
12.12.2019.
49 No 804/2019, IV ... :
.
12.12.2019.
50 No 2540/2019, XVII - :
.
12.12.2019.
51 No 2589/2019, XV ... :
.
12.12.2019.
...
12.12.2019.
52 No 2592/2019, II ... :
.
12.12.2019.
...
12.12.2019.
53 No 2594/2019, XIV ... :
.
12.12.2019.
...
12.12.2019.
54 No 1215/2019, VII ... :
.
13.12.2019.
55 No 2037/2019, XVI ... :
.
13.12.2019.
56 No 2801/2019, IV ... :
.
13.12.2019.
57 No 3357/2019, VII - ...,
...
  :
.
13.12.2019.
13.12.2019.
58 No 3404/2019, X - ...,
...
  :
.
13.12.2019.
13.12.2019.
59 No 3560/2019, VII - ...,
...
  :
.
13.12.2019.
60 No 2147/2019, II :
.
13.12.2019.
61 No 2602/2019, XVII ... :
.
13.12.2019.