-
,
5.11.2018. 11.11.2018.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 1879/2018, I ... :
.
17.7.2018.
...
17.7.2018.
2 No 2257/2018, XII ... :
.
15.10.2018.
...
15.10.2018.
3 No 2698/2018, XVII ... :
.
16.10.2018.
...
16.10.2018.
4 No 2699/2018, VIII ... :
.
18.10.2018.
...
18.10.2018.
5 No 1994/2018, VIII ... :
.
23.10.2018.
...
25.10.2018.
8.11.2018.
6 No 2864/2017, XI ...,
...
:
.
24.10.2018.
...
...
7.11.2018.
7 No 2772/2018, VIII ... :
.
29.10.2018.
...
30.10.2018.
8 No 2136/2018, I :
.
30.10.2018.
9 No 1122/2018, IX - , ; . ... ... :
.
5.11.2018.
10 No 1263/2018, V ... ... :
.
5.11.2018.
5.11.2018.
11 No 1438/2018, VII ... ... :
.
5.11.2018.
5.11.2018.
12 No 1684/2018, V - , ; . ... ... :
.
5.11.2018.
13 No 1794/2018, VII ; ... ... :
.
5.11.2018.
14 No 2656/2018, V ; , , . . ...,
...,
...
:
.
5.11.2018.
15 No 2660/2018, V - ...,
...
  :
.
5.11.2018.
5.11.2018.
16 No 2667/2018, V - ...,
...
  :
.
5.11.2018.
5.11.2018.
17 No 2698/2018, XVI - ...,
...
  :
.
5.11.2018.
5.11.2018.
18 No 1364/2018, II ... ...,
...
:
.
5.11.2018.
1364/18 . 7- .... . . 306 .1 .4 , : . .190 .1 ..., **********,***, ... 500 . 15- .
19 No 2155/2018, II ... :
.
5.11.2018.
20 No 2629/2018, XII .78 ... :
.
5.11.2018.
...
21 No 173/2018, IV - ... :
.
6.11.2018.
22 No 2251/2018, I ... :
.
6.11.2018.
23 No 2850/2018, I ... :
.
6.11.2018.
...
6.11.2018.
24 No 2888/2018, XVII ... :
.
6.11.2018.
25 No 3136/2015, XIII ... ... :
.
7.11.2018.
26 No 1678/2018, XIII , ... ... :
.
7.11.2018.
27 No 1772/2018, XI ; , , . . ...,
...,
...,
...
:
.
7.11.2018.
28 No 1791/2018, XIII ... :
.
7.11.2018.
29 No 2838/2018, VII ; , , . . ..,
...,
...
,
:
.
7.11.2018.
7.11.2018.
30 No 1081/2018, XV ... :
.
7.11.2018.
31 No 2290/2018, XII :
.
7.11.2018.
32 No 2718/2018, XIV .78 ... :
.
7.11.2018.
...
9.11.2018.
33 No 2760/2018, XIV .78 ... :
.
7.11.2018.
...
34 No 523/2018, X - ,
... :
.
8.11.2018.
35 No 1813/2018, V - , ... ... :
.
8.11.2018.
36 No 1924/2018, V - , ... ... :
.
8.11.2018.
37 No 1775/2018, XI ... :
.
8.11.2018.
38 No 2289/2018, II :
.
8.11.2018.
39 No 2371/2018, II ... :
.
8.11.2018.
40 No 2680/2018, VIII .78 ... :
.
8.11.2018.
...
8.11.2018.
41 No 2900/2018, XVII ... :
.
8.11.2018.
...
8.11.2018.
42 No 3396/2017, VIII ... :
.
9.11.2018.
43 No 1384/2018, IV . ... :
.
9.11.2018.
44 No 2247/2018, X ... ... :
.
9.11.2018.
9.11.2018.
45 No 2981/2018, X - ...,
...
  :
.
9.11.2018.
46 No 2989/2018, X ; , , . . ...,
...
:
.
9.11.2018.
47 No 1665/2018, XIV :
.
9.11.2018.
48 No 2012/2018, XVII ... :
.
9.11.2018.
49 No 2100/2018, XI ... :
.
9.11.2018.
50 No 2221/2018, XIV :
.
9.11.2018.
51 No 2345/2018, XII "" :
.
9.11.2018.
52 No 2570/2018, XVII . . :
.
9.11.2018.
53 No 2675/2018, XV .78 ... :
.
9.11.2018.
...
9.11.2018.